Vrátit se Zpět

Všeobecné obchodní podmínky

 • Irina Zajícová, IČ: 28410955, se sídlem: Chebská 203, 351 34 Skalná (dále jen „poskytovatel“) poskytuje uživatelům (dále jen „uživatel“) za níže uvedených podmínek služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné na webových stránkách, jejichž seznam průběžně aktualizuje na https://www.majitelbytu.cz/ (dále jen „služby“).
 • Uživatelem je každá osoba, která využívá služby, nebo osoba která vyjádřila souhlas s těmito obchodními podmínkami. Souhlas uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami“ a odesláním příslušného formuláře. Užije-li uživatel jednorázovou placenou službu, úspěšným přijetím platby od uživatele vzniká smluvní vztah, přičemž přesměrování na platbu je podmíněno souhlasem s těmito obchodními podmínkami.
 • Uživatel prohlašuje, že o sobě uvedl veškeré údaje pravdivě, úplně a přesně, že je starší 18 let, je svéprávný a jeho svéprávnost nebyla omezena, a že použitím služeb uživatelem nedojde k porušení právních předpisů.
 • Uživatel se zavazuje při používání služeb zdržet jakéhokoliv protiprávního a neetického chování.
 • Uživatel je zodpovědný za svůj obsah, který vložil na web poskytovatele. Zodpovědnost poskytovatele za obsah uživatelů se vylučuje.
 • Uživatel se zavazuje používat služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny.
 • Uživatel se zavazuje nevyužívat služby způsobem, který by mohl zhroršit, poškodit či zpomalit funkci webu provozovatele, nebo snižovat hodnotu obsahu, nebo rušit ostatní uživatele nebo jim jakkoliv ztěžovat či znemožňovat používání služeb.
 • Uživatel se zavazuje nezneužívat přihlašovací údaje třetích osob, a přípné zjištění či nalezení přihlašovacích údajů třetích osob se uživatel zavazuje provozovateli neprodleně nahlásit a tyto údaje nesdělovat dalším třetím osobám.
 • Pokud uživatel zjistí zneužití svých přihlašovacích údajů nebo osobních údajů, neprodleně to nahlásí poskytovateli.
 • Poskytovatel uděluje uživateli ke službě, obsahu poskytovatele, software a jiným autorským dílům poskytovatele nezbytným pro užívání dané služby bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou bez územního omezení. Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití služeb poskytovatele. Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, pronajmout, půjčovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny obsahu poskytovatele, ani z něj vytvářet souborná či odvozená díla.
 • Uživatel bere na vědomí, že web poskytovatele a služby jsou určeny investorům a majitelům investičních nemovitostí, a nejsou určeny široké veřejnosti a spotřebitelům ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Uživatel prohlašuje, že služby využívá k účelu investování do nemovitostí, nebo k obdobným podnikatelským účelům. Užívá-li uživatel služby k jiným účelům, nemůže tuto skutečnost klást k tíži poskytovatele.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo vyloučit uživatele, kteří zjevně nejsou investory a využívají služby zjevně k jiným účelům než jsou určeny, a/nebo obtěžují-li ostatní uživatele přispíváním do diskuzního fóra vkládáním příspěvků zcela mimo téma webu.
 • Poskytovatel je oprávněn kdykoliv pozastavit či zcela přestat poskytovat část služeb či veškeré služby, ať už ve vztahu k jednotlivým uživatelům, nebo zcela.
 • Poskytovatel je oprávněn uživateli odepřít přístup ke službám, zejména porušuje-li uživatel právní předpisy nebo tyto obchodní podmínky.
 • Poskytovatel není vázán povinností zobrazovat obsah uživatele, je oprávněn obsah uživatele kdykoliv částečně či zcela odstranit, je oprávněn obsah uživatele změnit či opravit – zejména odstranit pravopisné chyby, je oprávněn doplnit do obsahu uživatele formátování, odkazy či obrázky, vložit do obsahu reklamy, nebo provádět jakékoliv jiné změny obsahu vloženého uživatelem.
 • Poskytovatel není povinen na žádost uživatele odstranit obsah uživatele, mohla-li by se tím snížit čitelnost nebo hodnota dalšího obsahu na webu (např. jedná-li se o příspěvek ve fóru, na který již reagovali další uživatelé).
 • Pokud uživatel předá poskytovateli svá autorská díla, texty, obrázky, videa či jiný obsah, dává tím poskytovateli bezplatnou časově neomezenou licenci k jejich užívání, zejména k jejich zobrazení na svém webu.
 • Uživatel bere na vědomí, že při užití placených služeb se na něj nevztahuje právo odstoupit od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a/nebo požadovat vrácení částky za službu bez udání důvodu.
 • Není-li v podmínkách vztahujících se k jednotlivé službě uvedeno jinak, služby poskytované poskytovatelem uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou“. Poskytovatel neposkytuje uživateli žádné záruky ohledně služeb.
 • Poskytovatel uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu nebo škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s používáním služeb, obsahu poskytovatele či obsahu třetích osob.
 • Poskytovatel i uživatel prohlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost poskytovatele v souvislosti se službami vůči uživateli.
 • Poskytovatel neodpovídá za obsah uživatele v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb
 • Uživatel se zavazuje odškodnit poskytovatele za veškerou majetkovou či nemajetkovou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto podmínek uživatelem.
 • Každý uživatel je povinen se před zahájením užívání služeb seznámit s těmito obchodními podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými obchodními podmínkami“ a odesláním příslušného formuláře nebo fakticky tím, že uživatel začne používat službu. Pokud uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb.
 • Poskytovatel sbírá a zpracovává osobní údaje uživatelů pouze v takové míře, která je zjevně nutná k provozu služeb a k naplnění smluvních vztahů s uživateli. Poskytovatel uchovává veškerá data, která uživatel zadal, a to pouze po dobu, kdy jsou tato data potřeba, tedy např. po dobu trvání smlouvy, po dobu reklamační lhůty, po dobu řízení, po dobu, kdy jsou data nutná k vedení účetnictví nebo k plnění jiných zákonných povinností.
 • Poskytovatel využívá soubory cookies pouze v takové míře, která je nutná k provozu služeb a k naplnění smluvních vztahů s uživateli.
 • Poskytovatel sbírá z provozu služeb anonymizovaná data, která nejsou osobními údaji. Anonymizovaná data slouží zejména k vytvoření statistik a k optimalizace služeb.
 • Poskytovatel je oprávněn podmínky jednostranně změnit. Poskytovatel bude o změně uživatele informovat.

Vrátit se Zpět